เริ่มทำแบบประเมิน

เพื่อให้สถาบันพลาสติกแนะนำการปรับปรุงโรงงานของคุณ โดยใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้รู้ว่ามีแนวทางการปรับปรุงอย่างไร
ทำแบบประเมิน

Learn More

ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา

แอปพลิเคชันนี้ เกิดขึ้นภายใต้การดำเนิน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในสถานประกอบการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายภารกิจให้สถาบันพลาสติกดำเนินการสร้างระบบฯ นี้ขึ้นมา

เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องเบื้องต้นในการช่วยพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการพลาสติกไทย โดยให้สถานประกอบการตรวจประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของตนเอง เมื่อทราบแล้วก็สามารถนำไปพิจารณา วางแผนการปรับปรุงต่อไปได้ สร้างโอกาสและขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป

การบริหารจัดการผังโรงงาน

การออกแบบผังโรงงานที่ดี ช่วยให้การดำเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการแผนการผลิต

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

การบริหารจัดการวัตถุดิบ

เพื่อให้การควบคุมวัตถุดิบเป็นไปอย่างเหมาะสม ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบได้ตลอดเวลา

การบริหารจัดการการผลิต

การบริหารจัดการการผลิตที่ดี จะทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่ำที่สุด ได้คุณภาพที่ดี และตรงต่อเวลา

การบริหารจัดการคลังสินค้า

ช่วยเก็บสินค้าในระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายหรือการรอประกอบ เพื่อสนับสนุนการผลิตและกระจายสินค้า

การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

ช่วยรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานตลอดเวลา

การบริหารจัดการงานสนับสนุนการผลิต

ระบบสนับสนุนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การผลิตราบรื่นและเกิดผลิตภาพสูงสุด

มาตรฐานการจัดการในโรงงาน

การสร้างมาตรฐานที่เหมาะสม จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

“อยากลดต้นทุน อยากเพิ่มกำลังการผลิต แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร”

ทดลองใช้แบบประเมิน

การใช้งาน

   แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินการบริหารจัดการโรงงานขึ้นรูปพลาสติก มีแบบประเมินทั้งหมด 8 ด้าน
การใช้งานแบบตามวัตถุประสงค์ของผู้ประเมิน มีด้วยกัน 2 แบบ คือ
    1. ต้องการทราบผลประเมิน/ปรับปรุงภาพรวมทั้งหมด ***แนะนำ
    2. ต้องการปรับปรุงเฉพาะด้าน
  1. ต้องการทราบผลประเมิน/ปรับปรุงภาพรวมทั้งหมด ***แนะนำหากคุณไม่ทราบว่าโรงงานมีจุดอ่อน หรือต้องเริ่มการพัฒนาตรงส่วนใดก่อน ก็ควรที่จะประเมินให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ทราบข้อมูลภาพรวม เมื่อทราบข้อมูลภาพรวมแล้ว จึงจะเริ่มพิจารณา วางแผน และดำเนินการต่อไป
  2. ต้องการปรับปรุงเฉพาะด้าน หากคุณทราบว่าโรงงานมีจุดอ่อน หรือต้องการปรับปรุงด้านใดด้านหนึ่ง ให้เลือกทำแบบประเมินด้านนั้น เมื่อประเมินผลจนครบ จะแสดงผลแนวทางการปรับปรุงให้ท่านพิจารณา วางแผน และดำเนินการต่อไป

เริ่มทำแบบประเมิน
Image

เริ่มทำแบบประเมิน

   เริ่มทำแบบประเมิน เพื่อให้สถาบันพลาสติกแนะนำการปรับปรุงโรงงานของคุณ โดยใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้รู้ว่ามีแนวทางการปรับปรุงอย่างไร

เริ่มทำแบบประเมิน
Image

รับรู้ข้อแนะนำ และวางแผนการปรับปรุง

   เมื่อทำแบบประเมินแล้ว อ่านและพิจารณาข้อแนะนำเหล่านั้น เริ่มวางแผนการปรับปรุง โดยคุณอาจมอบหมายงานให้แก่หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนงานร่วมกัน

เริ่มทำแบบประเมิน
Image

เริ่มปรับปรุงตามแผน

เมื่อได้รับข้อแนะนำ วางแผนงาน และสร้างทีมงานสำหรับการปรับปรุงแล้ว ให้เริ่มดำเนินการปรับปรุงตามแผน

เริ่มทำแบบประเมิน
Image

สร้างโอกาสให้กับโรงงานเราเอง

ตัวอย่างในกรณีศึกษา สร้างผลิตภาพที่ดีให้กับโรงงานเหล่านั้นมากมาย หากคุณเริ่มดำเนินการเร็วมากเท่าไหร่ ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับโรงงาน

เริ่มทำแบบประเมิน
Image

หมั่นดูแลระบบการบริหารจัดการให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้ทำการพัฒนามาก่อนหน้าแล้ว หรือเรื่องที่ปรับปรุงใหม่ หมั่นดูแลการปฏิบัติงานให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่เจอปัญหาการปฏิบัติงานอย่างไม่ต่อเนื่อง ก็จะทำให้โรงงานของคุณกลับมาเจอปัญหาแบบเดิมซ้ำๆอีก

เริ่มทำแบบประเมิน
Image