การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยหุ้มลวด

ก) การปรับปรุงผลิตภาพ (ตัวชีวัด)

1. เพิ่มกำลังการผลิตพลาสติกหุ้มลวด

ปัญหาและสาเหตุ

 

          ผลิตชิ้นงานออกมาได้ในปริมาณน้อยกว่าความสามารถของเครื่อง ซึ่งกำลังของเครื่องจักรสามารถผลิตได้สูงกว่าที่เป็นอยู่ สาเหตุเกิดจากการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นที่อุณหภูมิห้อง พลาสติกหลอมเหลวใช้เวลานานในการหล่อเย็นนานขึ้น ส่งผลให้ได้กำลังการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          ติดตั้งเครื่องทำความเย็น (Chiller) กับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องจักร สามารถปรับความเย็นได้หลายช่วงอุณหภูมิ เหมาะกับการขึ้นรูปของพลาสติกที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำในการหล่อเย็น และยังควบคุมอุณภูมิให้คงที่ได้ดี

 

 

ผลลัพธ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

กำลังการผลิตพลาสติกหุ้มลวด

8 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 

กำลังการผลิตพลาสติกหุ้มลวด

14 กิโลกรัม/ชั่วโมง

บรรจุภัณฑ์ 2000 บาท/เดือน

 

กำลังการผลิตพลาสติกหุ้มลวด

เพิ่มขึ้น 6 กิโลกรัม/ชั่วโมง

*การเปลี่ยนแปลง

= ((14-8)/8) x 100%
= +75%

 

ข) แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ

          1. ขยายพื้นที่โรงงาน

ปัญหาและสาเหตุ

          มีแนวความคิดที่จะขยายโรงงานไปพื้นที่ข้างเคียง ในปัจจุบันการทำงานแต่ละส่วนจัดสรรพื้นที่ใช้ได้อย่างจำกัด เนื่องจากพื้นที่น้อย ทำให้ปัจจุบันการไหลของวัตถุดิบ (material flow) ยังไม่ดี

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          ออกแบบผังโรงงานที่จะขยายในอนาคต พร้อมอธิบายเส้นทางการไหลของวัตถุดิบที่สอดคล้องกับการผลิตสินค้าของโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การปรับสภาพผิวเส้นลวดก่อนหุ้มพลาสติก

ปัญหาและสาเหตุ

          ในกระบวนการทำงานหุ้มเส้นลวดจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเส้นลวด เพื่อให้อุณหภูมิของลวดและเนื้อพลาสติกหลอมเหลวมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน โดยทางโรงงานให้อุณหภูมิเส้นลวดด้วยการใช้แก๊สเผา ซึ่งต้องใช้ปริมาณแก๊สในการเผาเป็นจำนวนมาก

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          เปลี่ยนเป็นการให้ความร้อนด้วย heater box ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สม่ำเสมอกว่า และประหยัดกว่า

3. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น

ปัญหาและสาเหตุ

          ศูนย์เสียบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีการจัดการการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์บรรจุสินค้า

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          จัดการการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์บรรจุสินค้า ที่สามารถนำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จากการใช้ 1 ครั้ง เป็นการเรียกเก็บคืนเพื่อใช้ซ้ำหรือมากกว่า 1 ครั้ง

  • 1643
  • 2018-06-28 19:58:21

หัวข้อบทความ