การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ก) การปรับปรุงผลิตภาพ (ตัวชีวัด)

1. เพิ่มกำลังการผลิตถุงพลาสติก

ปัญหาและสาเหตุ

          ใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนาน หรือใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน เนื่องจากไม่มีมาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยจะอาศัยความสามารถเฉพาะของช่างเทคนิคในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต

 

    
 
 

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          นำข้อมูลของสภาวะการผลิตในอดีตมาวิเคราะห์ โดยค้นหาค่าความเร็วรอบสกรูที่เหมาะสม และกำหนดให้ใช้เป็นค่าคงที่ โดยจะมุ่งเน้นการรีดเนื้อพลาสติกหลอมเหลวให้ไหลเยอะที่สุดโดยที่ไม่เกิดปัญหาอื่น ๆ และปรับพารามิเตอร์ขอลูกกลิ้งม้วนเก็บให้แปรผันตามขนาดของถุงที่ต้องการ

ผลลัพธ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

กำลังการผลิต 22 กิโลกรัม/ชั่วโมง

กำลังการผลิต 25 กิโลกรัม/ชั่วโมง

กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
3 กิโลกรัม/ชั่วโมง

*การเปลี่ยนแปลง

= ((25-22)/22) x 100%
= +13.64%

  • 908
  • 2018-06-28 20:08:27

หัวข้อบทความ