การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท รุ่งทิพย์ พลาสแพค จำกัด

ก) การปรับปรุงผลิตภาพ (ตัวชีวัด)

1. ปัญหาการควบคุมปริมาณวัตถุดิบ-สินค้า

ปัญหาและสาเหตุ

           ปริมาณผลผลิตไม่สอดคล้องกับหรือตรงตามจำนวนของวัตถุดิบและของเสีย ซึ่งจากปริมาณผลผลิต+ของเสีย จะเท่ากับปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้า แต่ในกรณีนี้ ปริมาณผลผลิต+ของเสีย มีน้อยกว่าปริมาณวัตถุดิบซื้อเข้า เนื่องจากการใช้ตาชั่งแบบเข็มที่มีสเกลหยาบเกินไปทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน จึงอาจเสียผลผลิตเกินจริง

 

 

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          เปลี่ยนจากตาชั่งแบบเข็มหยาบ มาใช้ตาชั่งแบบละเอียด ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่า ทำให้มองสเกลน้ำหนักได้ชัดเจนกว่า ลดการคลาดเคลื่อนของน้ำหนัก และสูญเสียผลผลิตเกินความเป็นจริง

ผลลัพธ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

การสูญเสียผลิตภัณฑ์เชือกฝาง

100 กิโลกรัม/เดือน

การสูญเสียผลิตภัณฑ์เชือกฝาง

13 กิโลกรัม/เดือน

การสูญเสียผลิตภัณฑ์เชือกฝางลดลง 87 กิโลกรัม/เดือน

*การเปลี่ยนแปลง

= ((13-100)/100) x 100%
= -87.50%

ข) แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ

          1) การถ่ายเทอากาศภายในโรงงาน

ปัญหาและสาเหตุ

          ภายในโรงงานมีอุณหภูมิสูง อากาศร้อน ส่งผลต่อการทำงานของพนักงาน ทำให้อาจเกิดการทำงานผิดพลาด เกิดการพักงานบ่อยครั้งกว่าที่ควร ประสิทธิภาพการทำงานของคนจะลดลงในที่สุด

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

          ทำให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น โดยจัดทำระบบดูดอากาศภายในโรงงานเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงงาน

  • 961
  • 2018-06-28 20:13:59

หัวข้อบทความ