การเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ บริษัท ยูเนี่ยน เจ พลัส ไทยแลนด์ จำกัด

ก) การปรับปรุงผลิตภาพ (ตัวชีวัด)

1. การสูญเสียจากการจัดการคลังสินค้า

ปัญหาและสาเหตุ

 

 

            ผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่คลังสินค้าเสียหายบ่อย เนื่องจากการจัดเก็บสินค้ามีการวางซ้อนกันอย่างไม่เหมาะสม โดยมีการวางซ้อนที่มากหรือสูงเกินไป ทำให้สินค้าชำรุดเสียหายจากการรับน้ำหนักมาก ๆ หรือการตกหล่นเสียหาย   

 

 

 

แนวทางและการแก้ไขปัญหา

           ทำชั้นวางสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะจัดเก็บ วางถุงเม็ดพลาสติกโดยวางบนพาเลท ทำให้สามารถวางซ้อนกันได้โดยไม่มีการเสียหายและตกหล่น

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

งานรอส่งเสียหาย 37 ถุง/เดือน

งานรอส่งเสียหาย 5 ถุง/เดือน

 

งานรอส่งเสียหาย

ลดลง 32 ถุง/เดือน

*การเปลี่ยนแปลง

= ((5-37)/37) x 100%
= 86.49%

  • 1770
  • 2018-06-28 20:18:34

หัวข้อบทความ